top of page
Pencils

                                                             Правилник


         Основна цел -  училището да се превърне в желано и споделено място на българската духовност, както за ученици, така и за родители и за целия екип от преподаватели и възпитатели. 


      БУ „Искра АБВ“ ще служи всеотдайно за утвърждаване на родолюбивото чувство, без което е невъзможно да се съхрани българският род и език. 


     Успоредно с учебно-възпитателната си дейност, училището да се издигне в средище на българската духовност с цел запазване и съхраняване на националната ни идентичност.


      Уважаеми родители, 


    Вие сте първите и постоянни учители на детето. Вашата подкрепа, търпение и доверие са най-важни за вашето дете.


       Ние, учителите, винаги сме имали във ваше лице помощник, сътрудник, партньор в името на общата ни цел – образованието и възпитанието на младото поколение българи.


    Образователните приоритети поставят изисквания за по-тясна връзка на училището със семейството, за отваряне на училището към всички, които са съпричастни към възпитанието и обучението.


    С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, възпитатели, родители и ученици.


       Учители и възпитатели


      Учителят има следните права:


   1.Свободно да определя методите и средствата за провеждане на учебно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникативни технологии.


2. Да получава информация по въпроси свързани с изпълнения на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.


3. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.


4. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика.


5. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми.


6. Да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител.


7. Да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището.


8. Да опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-образователния процес и на други дейности, организирани от училището.


9. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите/настойниците за успеха и развитието на ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда.


10. Да не нарущава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.


11. Да провежда най-малко две родителски срещи – в началото и в края на учебната година.


12. Надзорът на учениците по време на часовете и в междучасията се осъществява от учителите.


13. Учителите не носят отговорност за деца, които вече са взети от родителите.


    Ученикът


Ученикът има следните права:


⦁    Да получава  информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната  дисциплина.


⦁    Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.


⦁    Да се обучава и възпитава в здравословна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.


⦁    Ученикът има право на не повече oт 10 отсъствия от училище по уважителни причини. Своевременното уведомяване на съответния преподавател  е задължително, а писмено извинение от родителя се приема  и по електронен път.


  Ученикът има следните задължения:


⦁    Да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.


⦁    Да не отсъства от учебните часове без уважителни причини.


⦁    Да не накърнява честта и достойнството на другите ученици, учители, възпитатели, както и да не прилага физическо и психическо насилие.


⦁    Да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма.


⦁     Да идва на училище подготвен за съответния час.


⦁     Да спазва инструкциита на учителя за отговорно и безопасно поведение, както и правилника за вътрешния ред на училището.


⦁    При неизпълнение задълженията на ученика, определени с настоящия правилник, се прилагат следните мерки:


⦁    в случай , че ученикът възпрепятства учебния процес или не спазва горепосочените задължения по време на учебния час, учителят е длъжен незабавно да установи контакт с родителите на ученика.


⦁    Учениците трябва да пазят имуществото и оборудването в сградата. Възстановяването  на стойността на всички загубени или повредени материали( учебници, учебни материали, костюми или оборудване е задължително.


⦁    Забранено е носенето на остри предмети, които могат да причинят вреда или да заплашат живота или здравето на някого.


⦁    В края на занятията учениците трябва да оставят работните си места чисти и подредени. 


⦁    Използването на мобилни телефони и други електронни устройства е забранено по време на час.


Родители 


          Училището осъществява процеса на подготовка,   обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите..


               Родителите имат следните права:


⦁    Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно- възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, умения им за общуване с учениците и интегрирането им в училищната среда.


⦁    Да се срещат  с учителите  в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни.


⦁    Да участват в учителските срещи.


⦁    Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.


Родителите имат следните задължения:


⦁     Да се запознаят/ чрез полагане на подпис / с правилника за дейността на училището при записване на ученика.


⦁    Да информират предварително учителя за отсъствие на ученика от учебните занятия.


⦁    Да осигурят посещаемостта на ученика в училище.


⦁    Да приемат детето си след края на учебните занятия, но не по-късно от 10 мин. след приключването им.


В случай, че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно  уведомят писмено учителя за това.


⦁    Задължение на всеки родител или настойник е да уведоми ръководството на училището за всякакви промени в данните за контакт, предоставени при регистрирането.


⦁    Родителите задължително придружават детето си от паркинга на училищната сграда до класната стая и обратно , като го предават и вземат лично от учителя. Училището не носи отговорност за инциденти , произтекли от нарушението на това правило.


⦁    Родителят съдейства за опазване на учебниците и учебните помагала и е отговорен за тяхното  предаване в края на учебната година, както и при 
евентуално напускане на училището.


⦁    Родителят оказва съдействие на класния ръководител при евентуално системно нарушаване на дисциплината и вътрешния ред в училището от страна на ученика.


⦁    Осигуряването на храна и напитки за периода на учебното време е задължение на родителя.


Родителят гарантира съгласието си за спазване на условията по този правилник с подписа си в два екземпляра и съхранява единия, а другия предава на училищния ръководител.

Съгласен съм с посочените условия в правилника 

Име, фамилия..............................................................


Родител на ..................................................................


Ученик от .................................................


Съгласувано с Председателя на Борда на директорите

Подпис на родител................................

bottom of page