top of page
Pencils

Заявление за записване в БУ "Искра АБВ", гр. Чикаго

Име, презиме и фамилия на ученика :
Дата на раждане (ден/месец/година) :
ЕГН :
Място на раждане (град, държава) :
В кой клас ще е детето ви :
Име на родител (настойник) :
Лични телефони :
Служебни телефони :
Електронна поща :
Домашен адрес :
Детето ми има брат или сестра в БУ "Искра" :
Избрана извънкласна форма :
Каква друга извънкласна форма бихте искали да има в училището :
Напишете ако детето ви има здравословни проблеми:
Алергично ли е детето ви, и към какво :
Разрешавам детето ми да бъде фотографирано и видеозаписвано по време на уроци, тържества, концерти, чествания и да бъде публикувано в медиите без споменаване на името му (освен с изричното съгласие на родителите) с цел популяризиране дейността на училището.
Разрешавам публикуване на снимки и видеа на ученика/ученичката в сайта на БУ“Искра“ и във ФБ на училището :  
Разрешавам записване на личните данни и данните на детето и използването им за вътрешно управление на училището, за контакт с родителите и въвеждането на информацията в електронния регистър на МОН. Въведените електронно данни подлежат на законовите разпоредби за защита на личните данни. Училището се задължава да не ги използва неправилно.
Дата :
bottom of page